1. Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) beschrijven de voorwaarden
waaronder gebruik kan worden gemaakt van de applicatie Baby Kiekeboe, dé
kraamvisiteplanner (hierna: “de App”). De App is eigendom
van IT Enablers gevestigd te Vught.

2. Toepasselijkheid en wijzigingen

2.1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de App
door u. Wij hebben het recht deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te
wijzigen. U wordt tijdig geïnformeerd over de gewijzigde voorwaarden via
een update, een bericht van de App of een e-mailbericht.

2.2. Wij hebben te allen tijde het recht om de App aan te passen, gegevens
te wijzigen of te verwijderen, het gebruik van de App te beperken of de
toegang tot de App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te
ontzeggen. Wij zullen u hierover tijdig en op een passende wijze
informeren.

3. Gebruik van de App

3.1. U bent verantwoordelijk voor het correcte en zorgvuldig gebruik van de
App. U dient zich te onthouden van ongeoorloofd of onzorgvuldig gebruik van
de App. In het bijzonder dient u:

· gegevens naar waarheid in te vullen.

· vertrouwelijk met persoonlijke inlogcodes om te gaan en deze geheim te
houden voor andere personen.

· de App niet te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd
zijn met toepasselijke wet- of regelgeving, goede zeden, de openbare orde
of rechten van derden. In geen geval is het toegestaan gegevens aan de App
toe te voegen die een illegale of aanstootgevende (waaronder seksistische,
pornografische, racistische of discriminerende) inhoud hebben of
(anderszins) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van derden.

· niet op een zodanige wijze gebruik te maken van de App dat de (juiste)
werking daarvan wordt verhinderd, inbreuk wordt gemaakt op de beveiliging
of schade wordt toegebracht aan ons, de App of derden.

· geen virussen via de App te verspreiden, dan wel op andere manieren
apparaten of systemen te verstoren, van ons of andere gebruikers van de
App.

· onze goede naam en reputatie te allen tijde in acht nemen en er voor zorg
te dragen dat het gebruik van de App op generlei wijze schade toebrengt aan
onze rechten en/of onze reputatie.

· Al onze aanwijzingen en voorschriften voor het gebruik van de App op te
volgen.

3.2. Indien u in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden, hebben wij
het recht alle maatregelen te treffen die wij nodig achten, zoals het
opschorten of beëindigen van de toegang tot de App of het verhalen op u van
eventuele schade of kosten.

3.3. U mag derden geen toegang verlenen tot de App, de App niet aan derden
ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, de-compileren, onderwerpen aan
reverse engineering of aanpassen zonder onze voorafgaande toestemming.
Evenmin mag u technische voorzieningen die bedoeld zijn om de App te
beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1. Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de
App, waaronder de onderliggende software, teksten, afbeeldingen, video- en
geluidsfragmenten, berusten uitsluitend en exclusief bij ons, dan wel bij
onze licentiegevers. De eigendom van gegevens die door u worden toegevoegd
aan de App, blijven uw eigendom.

4.2. Wij verlenen aan u een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en
niet- overdraagbare licentie voor het gebruik van de App binnen het kader
van de door ons geformuleerde doelstellingen. Het is niet toegestaan om de
App te gebruiken voor andere doeleinden.

5. Aansprakelijkheid

5.1. De App is met de grootste zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet
garanderen dat de App altijd zonder onderbreking, fouten, virussen, malware
of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte
informatie volledig, juist of up-to-date is. Wij houden ons het recht voor
de App (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat u daar
enige rechten aan kan ontlenen.

5.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit
uit het gebruik van de App, tenzij de schade of letsel het gevolg is van
opzet of grove schuld aan onze zijde. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor
indirecte schade of gevolgschade. U vrijwaart ons voor alle mogelijke
aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de App.

6. Privacy Statement

6.1. Het privacy statement dat deel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden
is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens
die u aan ons verstrekt door middel van de App. Wij hechten groot belang
aan uw privacy en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in
het behandelen en beschermen van persoonsgegevens.

6.2. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden
gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij zijn de
verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw
persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke
persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij
zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en
zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG Wij bewaren
uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

6.3. Wij verwerken in ieder geval uw naam en e-mailadres.
We verwerken ook de naam en e-mailadres van de gasten die zich opgeven via
de gastenpagina.

6.4. Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet
toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het
verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt
deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde
gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij
u mogelijk niet goed van dienst zijn.

6.5. Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het
verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft
ingetrokken, zijn op de verwerking van uw persoonsgegevens de grondslagen
van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van
toepassing. Verwerking van uw persoonsgegevens kan zonder uw toestemming
plaatsvinden indien dit noodzakelijk voor de uitvoering van een
overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de
behartiging van gerechtvaardigde belangen van ons. Daarnaast kan er op ons
een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

6.6. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

· Het verzenden van e-mails die voor u relevant zijn om op een goede manier
met de app te kunnen werken, denk hierbij aan e-mails om uw account te
bevestigen of uw wachtwoord te resetten, informatie over kraambezoekjes die
geannuleerd zijn. Een bevestiging van het kraambezoek voor de gast.

· Het tonen van de namen van de gasten die komen in uw agenda.

· De ouder heeft de mogelijkheid om “gasten van elkaar te laten zien, wie er komen”
In geval de ouder hiervoor kiest kunnen de gasten zien wie er op een bepaalde datum
komen. De naam die de gast bij het maken van de afspraak heeft ingegeven komt dan
erbij te staan. Voor gasten is het duidelijk dat dit door het maken van de afspraak gebeurt
en stemt er mee in dat hun naam ook zichtbaar wordt voor andere gasten. Mocht
de ouder de optie op een later moment aanzetten en er zijn al gasten gepland voor een
een toekomstige datum, dan is het de verantwoordelijkheid van ouder om de
gasten die al een afspraakje hebben staan, te informeren dat hun naam ook
zichtbaar wordt voor anderen.

· Het verzenden van onze nieuwsbrief.

· U te kunnen e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze
dienstverlening

· U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

7. Verstrekking van gegevens aan derden en commerciële doeleinden

7.1. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is
met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten,
noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van
ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke
verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in
onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij
blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande
situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met
uw nadrukkelijke toestemming.

7.2. Alle bedrijfs- en/of persoonsgegevens die door u worden toegevoegd aan
de App, zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld zullen alleen aan
derden worden verstrekt of openbaar worden gemaakt met uw voorafgaande
toestemming of in de situaties zoals beschreven in deze
Gebruiksvoorwaarden. Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden
voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming
geeft.

7.3. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden,
bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze dienstverlening of
relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties.
U zult in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u
geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante
producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven
door op “uitschrijven” te klikken in de ontvangen email.

7.4. Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt voor marktonderzoek en de
optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat
kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.

8. Inzien, corrigeren of verwijderen

8.1. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of
te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming
voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te
sturen.

8.2. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van
uw toestemming indienen door bij contact uw verzoek te verwoorden.

8.3. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,
vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs. Maak in deze kopie uw
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier
weken, op uw verzoek.

8.4. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens.

9. Cookies

9.1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste gebruik van de
App wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u
afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die
eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

9.2. Onze App maakt gebruik van de navolgende cookies:

· Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische
werking van de App en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de App naar
behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook
kunnen wij hiermee onze App optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die
geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming
van u nodig hebben.

· Google Analytics: op deze App worden cookies geplaatst van het
Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. IT Enablers
gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de
App gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij
maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit
Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de
uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming
van u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.

10. Rechtskeuze en rechtsforum

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen
met betrekking tot de App of deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden
beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar wij zijn gevestigd,
tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter voorschrijft.

Versie december 2018